Adviezen

De doorgehaalde documenten komen zo snel mogelijk beschikbaar voor download

Adviezen 2022

20220328 Advies rapportage Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 download

 • 20220524 Antwoordbrief op uw advies n.a.v het clientervaringsonderzoek Wmo 2021 download

211124 Advies op Beleidsregel Terug- en Invordering download

 • 220216 Reactie op advies op Beleidsregel Terug- en Invordering download

220112 Ongevraagd Advies rondom de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering download

 • 220215 Reactie college op ongevraagd advies download

Adviezen 2021

211125 Advies Uitwerking regionale samenwerkingsverband Beschermd Wonen download

Reactie op uw advies Uitwerking regionaal samenwerkingsverband Beschermd Wonen download

210909 Advies Regiovisie Jeugdhulp download

 • 210930 Reactie op advies Regiovisie Zuid-Kennemerland en IJmond download

210721 Advies Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Evaluatie download

 • 210910 Beantwoording advies op Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Evaluatie download

210719 Zienswijze van de Participatieraad op de Ontwerp Omgevingsvisie download

210504 Advies verwerving huishoudelijke ondersteuning download

 • 210521 Reactie van het College van B&W op het advies over de Verwervingsstrategie Hulp bij het huishouden download

210422 Toetslijst Toegankelijke infrastructuur download

 • Toetslijst Toegankelijke infratructuur

210330 Reactie op klanttevredenheidsonderzoek W&I en SMSR 2020 download

Advies regionale gezondheidsnota GGD download

Reactie en advies KTO WI en SMSR 2020 download

210303 Advies clientervaringsonderzoek WMO 2020 030321 download

 • Antwoordbrief op uw advies n.a.v. het clientervaringsonderzoek Wmo 2020 download

210302 Reactie op advies Wet verplichte GGZ download

210301 Advies Opinienota Verwervingsstrategie Jeugdhulp download

210928 Reactie op advies regionale verwervingsstrategie jeugdhulp download

210225 Reactie en advies op Opinienota omgaan met giften in de Participatiewet download

210225 Advies op TONK download

 • Reactie college op advies Participatieraad download

210219 Advies Wet Verplichte GGZ 2020 download

210209 Brief COVID-19 vaccinatie locatie Schiphol download

210203 GGD Regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 download

210203 Advies opinienota “gewoon in de wijk”

 • Advies Participatieraad Opinienota Gewoon in de Wijk download
 • Bijlage 1 Advies Opinienota Toekomst sociale basis 2020 download
 • Bijlage 2 bij Opinienota Gewoon in de Wijk download

210203 Advies discussienota Sociaal Wijkteam

 • Bijlage 1 advies discussie nota SWT’s 2016 download
 • Reactie Participatieraad op Evaluatie Sociale Wijkteams 2020 download

210125 Inspraakreactie actualisatie Woonvisie 2021-2025

Adviezen 2020

201102 Ongevraagd advies Haarlem toegankelijke stad download

 • Reactie gemeente op advies toegankelijkheid download

201027 Advies nieuwe Wet Inburgering download

 • Getekende reactie op advies Wet Inburgering download

201016 Ongevraagd advies Informatienota “Ontwikkelingen maatregelen kostenbeheersing Jeugd en WMO 2021 en verder” download

 • Brief reactie op participatieraad Inhoud document download

200917 Advies beleidsvisie armoede en schulden download

 • Getekende reactie op advies armoede en schulden download

200820 Advies opinienota kostenbeheersing | maatregelen WMO en jeugd download

200529 Advies op Regiovisie ‘Aanpak Huiselijk Geweld’ download

 • Reactie op advies huiselijk geweld download

200221 Advies evaluatie pilot cliëntondersteuning download

 • Reactie op advies volgt nog

200130 Advies Opinienota Toekomst sociale basis download

Er is mondeling contact geweest over de reactie op het advies er is dus geen papieren reactie op het advies

200130 Advies Uitvoeringsprogramma Samen voor jeugd Haarlem download

 • Reactie op advies integraal nota jeugd download

200117 Regenboogbeleid januari 2020 (geen reactie op advies, zie toelichting)

Het advies is inhoudelijk (integraal) meegenomen in de informatienota

 • Reactie op informatienota Regenboogbeleid download

200115 Advies Trajectbegeleiding Maatschappelijke Ondersteuning en Ervaringsonderzoek Vrouwenopvang download

 • Reactie op advies vrouwenopvang download

Adviezen 2019

Reactie college op brief Participatieraad over voortgang Toegankelijke Stad download

Ongevraagd advies aan de gemeenteraad ‘Kaderstelling Sociale Basis’ download

Advies Budgetondersteuning op Maat download

Antwoord college n.a.v. de reactie op het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 download

Reactie op het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 download

Reactie college op ongevraagd advies Participatieraad gatekeepertraining download

Ongevraagd advies gatekeepers training download

Vraag naar stavaza Toegankelijkheid download

Reactie op het advies van de Participatieraad met betrekking tot Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Advisering Proces aanbesteding leerlingenvervoer download

Adviezen 2018

Ongevraagd advies achterstand Wmo aanvragen dec 2018 download

Reactie op het advies van de Participatieraad met betrekking tot Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Ongevraagd advies Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Antwoordbrief van het college van B en W n.a.v. Actieplan Toegankelijke Stad van de aan de participatieraad download

Advies opinienota Sociale Basis download

 • Antwoord B&W op advies van 4 september over de opinienota Sociale Basis 2020 download

Reactie college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels download

Advies WMO-verordening en uitvoeringsregels 25 mei 2018 download

Reactie op ongevraagd advies Toegankelijke Stad maart 2018 download

Reactie college op advies diversiteitsbeleid download

Reactie college advies participatieraad- aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Reactie college op evaluatierapport download

Reactie college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels download

Adviezen 2017

Evaluatie rapport Participatieraad dec 2017 download

Reactie college op advies participatieraad aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Ongevraagd advies aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Advies diversiteitsbeleid oktober 2017 definitief download

 • Reactie advies diversiteitsbeleid 4 december 2017 download

Advies handhaving Participatiewet download

 • Reactie college op advies beleidsnota Handhaving Participatiewet – 19 september 2017 download

Advies ziektenkostenregeling minima sept 2017 download

Ongevraagd advies Toegankelijke Stad september 2017 download

Reactie college op evaluatie Participatieraad jan 2018 download

Advies lokale nota gezondheidsbeleid – 8 juni 2017 download

 • Reactie op advies Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2017-2020 – 20 juni 2017 download

Vragen omtrent advisering plan van 18-18+ nr 2017-249255 download

 • Brief aan participatieraad Haarlem over advisering plan van aanpak 18-18+ 2017-06-09 download
 • Advies 18-18+, juni 2017 definitief 9-6 download
 • Reactie college op advies Participatieraad ‘op weg naar Inhoud’ download

Advies beleidsregels scholingsbudget download

Inspraak woonvisie 2017-2020 download

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning download

 • Reactie op advies inzake onafhankelijke cliëntondersteuning download

Aanbiedingsbrief evaluatie Participatieraad download

Adviezen 2016

Advies Participatieraad Motie Vinger aan de Pols download

Ongevraagd advies Haarlem toegang voor iedereen download

In het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de rechten van mensen met een handicap staat volledige participatie en inclusie centraal. In april2016 heeft de Eerste Kamer het Verdrag geratificeerd. De Participatieraad vindt het van groot belang dat de gemeente Haarlem invulling geeft aan de ratificatie van dit verdrag. Haarlem is een gemeente voor alle Haarlemmers, en het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geeft een wettelijke basis om serieus aan de slag te gaan met het toegankelijk maken van de Haarlemse samenleving. De Participatieraad Haarlem heeft een ongevraagd advies opgesteld waarin zij de gemeente uitdaagt de ambitie “Haarlem: toegang voor iedereen’ waar te maken.

 • Antwoordbrief aan Participatieraad inzake toegankelijkheid download

Advies discussie nota sociaal wijkteam 29 april 2016 download

De Participatieraad is gevraagd een advies uit te brengen over de discussienota doorontwikkeling Sociaal Wijkteam. In het advies licht de Participatieraad haar visie op de toekomst van het Sociaal Wijkteam toe en de rol van de gemeente in deze.

 • Reactie college op advies doorontwikkeling sociaal wijkteam 14 sept 2016 download

Ongevraagd advies wmo-doelgroepenvervoer feb 2016 download

Twee leden van de Participatieraad zitten in de regionale klankbordgroep Doelgroepenvervoer waardoor we tijdens bijeenkomsten direct reactie kunnen geven en kunnen verzoeken bepaalde zaken te heroverwegen. Toch blijven er in onze ogen aandachtspunten die onvoldoende opgepakt worden. Derhalve is onderstaand ongevraagd advies nu ingediend.

 • Reactie B&W op ongevraagd advies Wmo doelgroepenvervoer mei 2016 download

Onafhankelijke Clientondersteuning

 • Reactie B&W op ongevraagd advies inzake onafhankelijke cliëntondersteuning download
 • ongevraagd-advies-onafhankelijke-clientondersteuning oktober 2016 download

De Participatieraad heeft de opbrengsten van de conferentie van 5 oktober verwerkt in een ongevraagd advies.

 • Ongevraagd advies opdracht onafhankelijk clientondersteuning feb 2016 download
 • Reactie College 10 maart 2016 op ongevraagd advies onafhankelijke clientondersteuning download

Ongevraagd advies klanttevredenheidsonderzoek Wmo 15 maart 2016 download

Naar aanleiding van het rapport KTO-Wmo  (gebaseerd op ronde tafelgesprekken met Wmo-cliënten) heeft de Participatieraad Haarlem gemeend een ongevraagd advies op te stellen. Naar bespreking in onze openbare vergadering van de reactie op 31 maart 2016 van het College daarop, heeft de voorzitter op donderdagavond 7 april 2016 ingesproken tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving.

 • 2016147075 Antwoordbrief college van B & W aan Participatieraad n.a.v. ongevraagd advies KTO Wmo 2015 download
 • 20160407_Inspreektekst Cie Samenleving inzake ongevraagd advies KTO-Wmo download

Schoolverlaters van ZMLK- en praktijkscholen

De Participatieraad Haarlem spreekt in dit advies haar zorgen uit over de schoolverlaters van ZMLK- en praktijkscholen die niet meer leerbaar zijn. Op basis van ontvangen signalen is dan ook onderstaande ongevraagde advies naar het college verstuurd.

 • Reactie college op ongevraagd advies schoolverlaters zmlk praktijkscholen download
 • Ongevraagd advies schoolverlaters ZMLK-praktijkscholen april 2016 download

Advies beleidsregels Schulddienstverlening september 2016 download

De Participatieraad is tevreden over de reactie van het college op het advies inzake de beleidsregels Schulddienstverlening. De meeste aanbevelingen zijn onverkort overgenomen.

 • Reactie college B&W op advies Participatieraad inzake beleidsregels schulddienstverlening download

In algemene zin doet de Participatieraad in dit advies nogmaals een beroep op de gemeente Haarlem om elke burger die financiële problemen heeft een open toegang te bieden tot financiële hulpverlening waarbij de schulddienstverlening een van de mogelijkheden kan zijn. Kijk integraal en help initieel iedereen en laat niemand voor deze gesloten deur staan.
De reactie van het College heeft ons teleurgesteld. Om die reden hebben wij dan ook ingesproken bij de Commissie Samenleving op donderdagavond 12 mei.

 • advies beleidsnota schulddienstverlening april 2016 download
 • Reactie college op advies beleidsnota schulddienstverlening download
 • Inspreektekst Cie Samenleving inzake advies nota Schulddienstverlening 2016 download

Advies-Koersdocument 2016-2020 – 3 juni 2016 download

 • Reactie college op advies Participatieraad 5 Koersdocument Werk en inkomen 4 juni 2016 download

Reactie op adviesvraag beleidsregels-SDV – 16 juni 2016 download

Reactie college op advies doorontwikkeling sociaal wijkteam 14 sept 2016 download

Reactie op clientervaringsonderzoek-Wmo – 6 oktober 2016 download

Reactie college op advies doorontwikkeling sociaal wijkteam 14 sept 2016 download

Reactie op clientervaringsonderzoek-Wmo – 6 oktober 2016 download

Advies kanteling dagbesteding – 3 november 2016 download

 • Reactie college op advies over collÛegebesluit vaststellen criteria voor kanteling van maatwerkvoorziening naar algemeen toegankelijke voorziening 20 dec 2016 download