Adviezen

De Participatieraad krijgt geregeld de vraag over nota’s en adviezen die de raad gegeven heeft. Op de openbare vergadering van 2 september 2014 heeft de voorzitter nogmaals uitgelegd dat dit niet mogelijk is. Een deel van de adviezen die ook op een vergadering besproken wordt mag op dat moment nog niet openbaar gedeeld worden. De Participatieraad wordt over het algemeen gevraagd te adviseren in het voortraject. Dit heeft als voordeel dat onderdelen van het advies eventueel al verwerkt kunnen worden in het uiteindelijke stuk. Nadeel kan zijn dat de nota of verordening gedurende de periode van advisering aangepast wordt. Afspraak is dat de Participatieraad vertrouwelijk omgaat met de documenten in het voortraject. Deze vertrouwelijkheid geldt ook voor mensen die meedoen aan een werkgroep maar niet lid zijn van de Participatieraad.

Klik hieronder op het desbetreffende onderwerp voor de adviezen.
De documenten van 2013, 2014 en 2015 komen zo snel mogelijk beschikbaar.

Adviezen 2021

Advies regionale gezondheidsnota GGD download

Reactie en advies KTO WI en SMSR 2020 download

210303 Advies clientervaringsonderzoek WMO 2020 030321 download

 • Antwoordbrief op uw advies n.a.v. het clientervaringsonderzoek Wmo 2020 download

210302 Reactie op advies Wet verplichte GGZ download

210301 Advies Opinienota Verwervingsstrategie Jeugdhulp download

210225 Reactie en advies op Opinienota omgaan met giften in de Participatiewet download

210225 Advies op TONK download

 • Reactie college op advies Participatieraad download

210219 Advies Wet Verplichte GGZ 2020 download

210209 Brief COVID-19 vaccinatie locatie Schiphol download

210203 GGD Regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 download

210203 Advies opinienota “gewoon in de wijk”

 • Advies Participatieraad Opinienota Gewoon in de Wijk download
 • Bijlage 1 Advies Opinienota Toekomst sociale basis 2020 download
 • Bijlage 2 bij Opinienota Gewoon in de Wijk download

210203 Advies discussienota Sociaal Wijkteam

 • Bijlage 1 advies discussie nota SWT’s 2016 download
 • Reactie Participatieraad op Evaluatie Sociale Wijkteams 2020 download

210125 Inspraakreactie actualisatie Woonvisie 2021-2025

Adviezen 2020

201102 Ongevraagd advies Haarlem toegankelijke stad download

 • Reactie gemeente op advies toegankelijkheid download

201027 Advies nieuwe Wet Inburgering download

 • Getekende reactie op advies Wet Inburgering download

201016 Ongevraagd advies Informatienota “Ontwikkelingen maatregelen kostenbeheersing Jeugd en WMO 2021 en verder” download

 • Brief reactie op participatieraad Inhoud document download

200917 Advies beleidsvisie armoede en schulden download

 • Getekende reactie op adveis armoede en schulden download

200820 Advies opinienota kostenbeheersing | maatregelen WMO en jeugd download

200529 Advies op Regiovisie ‘Aanpak Huiselijk Geweld’ download

 • Reactie op advies huiselijk geweld download

200221 Advies evaluatie pilot cliëntondersteuning download

 • Reactie op advies volgt nog

200130 Advies Opinienota Toekomst sociale basis download

Er is mondeling contact geweest over de reactie op het advies er is dus geen papieren reactie op het advies

200130 Advies Uitvoeringsprogramma Samen voor jeugd Haarlem download

 • Reactie op advies integraal nota jeugd download

200117 Regenboogbeleid januari 2020 (geen reactie op advies, zie toelichting)

Het advies is inhoudelijk (integraal) meegenomen in de informatienota

 • Reactie op informatienota Regenboogbeleid download

200115 Advies Trajectbegeleiding Maatschappelijke Ondersteuning en Ervaringsonderzoek Vrouwenopvang download

 • Reactie op advies vrouwenopvang download

Adviezen 2019

Reactie college op brief Participatieraad over voortgang Toegankelijke Stad download

Ongevraagd advies aan de gemeenteraad ‘Kaderstelling Sociale Basis’ download

Advies Budgetondersteuning op Maat download

Antwoord college n.a.v. de reactie op het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 download

Reactie op het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 download

Reactie college op ongevraagd advies Participatieraad gatekeepertraining download

Ongevraagd advies gatekeepers training download

Vraag naar stavaza Toegankelijkheid download

Reactie op het advies van de Participatieraad met betrekking tot Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Advisering Proces aanbesteding leerlingenvervoer download

Adviezen 2018

Ongevraagd advies achterstand Wmo aanvragen dec 2018 download

Reactie op het advies van de Participatieraad met betrekking tot Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Ongevraagd advies Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Antwoordbrief van het college van B en W n.a.v. Actieplan Toegankelijke Stad van de aan de participatieraad download

Advies opinienota Sociale Basis download

 • Antwoord B&W op advies van 4 september over de opinienota Sociale Basis 2020 download

Reactie college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels download

Advies WMO-verordening en uitvoeringsregels 25 mei 2018 download

Reactie op ongevraagd advies Toegankelijke Stad maart 2018 download

Reactie college op advies diversiteitsbeleid download

Reactie college advies participatieraad- aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Reactie college op evaluatierapport download

Reactie college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels download

Adviezen 2017

Evaluatie rapport Participatieraad dec 2017 download

Reactie college op advies participatieraad aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Ongevraagd advies aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Advies diversiteitsbeleid oktober 2017 definitief download

 • Reactie advies diversiteitsbeleid 4 december 2017 download

Advies handhaving Participatiewet download

 • Reactie college op advies beleidsnota Handhaving Participatiewet – 19 september 2017 download

Advies ziektenkostenregeling minima sept 2017 download

Ongevraagd advies Toegankelijke Stad september 2017 download

Reactie college op evaluatie Participatieraad jan 2018 download

Advies lokale nota gezondheidsbeleid – 8 juni 2017 download

 • Reactie op advies Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2017-2020 – 20 juni 2017 download

Vragen omtrent advisering plan van 18-18+ nr 2017-249255 download

 • Brief aan participatieraad Haarlem over advisering plan van aanpak 18-18+ 2017-06-09 download
 • Advies 18-18+, juni 2017 definitief 9-6 download
 • Reactie college op advies Participatieraad ‘op weg naar Inhoud’ download

Advies beleidsregels scholingsbudget download

Inspraak woonvisie 2017-2020 download

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning download

 • Reactie op advies inzake onafhankelijke cliëntondersteuning download

Aanbiedingsbrief evaluatie Participatieraad download

Adviezen 2016

Advies Participatieraad Motie Vinger aan de Pols download

Ongevraagd advies Haarlem toegang voor iedereen download

In het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de rechten van mensen met een handicap staat volledige participatie en inclusie centraal. In april2016 heeft de Eerste Kamer het Verdrag geratificeerd. De Participatieraad vindt het van groot belang dat de gemeente Haarlem invulling geeft aan de ratificatie van dit verdrag. Haarlem is een gemeente voor alle Haarlemmers, en het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geeft een wettelijke basis om serieus aan de slag te gaan met het toegankelijk maken van de Haarlemse samenleving. De Participatieraad Haarlem heeft een ongevraagd advies opgesteld waarin zij de gemeente uitdaagt de ambitie “Haarlem: toegang voor iedereen’ waar te maken.

 • Antwoordbrief aan Participatieraad inzake toegankelijkheid download

Advies discussie nota sociaal wijkteam 29 april 2016 download

De Participatieraad is gevraagd een advies uit te brengen over de discussienota doorontwikkeling Sociaal Wijkteam. In het advies licht de Participatieraad haar visie op de toekomst van het Sociaal Wijkteam toe en de rol van de gemeente in deze.

 • Reactie college op advies doorontwikkeling sociaal wijkteam 14 sept 2016 download

Ongevraagd advies wmo-doelgroepenvervoer feb 2016 download

Twee leden van de Participatieraad zitten in de regionale klankbordgroep Doelgroepenvervoer waardoor we tijdens bijeenkomsten direct reactie kunnen geven en kunnen verzoeken bepaalde zaken te heroverwegen. Toch blijven er in onze ogen aandachtspunten die onvoldoende opgepakt worden. Derhalve is onderstaand ongevraagd advies nu ingediend.

 • Reactie B&W op ongevraagd advies Wmo doelgroepenvervoer mei 2016 download

Onafhankelijke Clientondersteuning

 • Reactie B&W op ongevraagd advies inzake onafhankelijke cliëntondersteuning download
 • ongevraagd-advies-onafhankelijke-clientondersteuning oktober 2016 download

De Participatieraad heeft de opbrengsten van de conferentie van 5 oktober verwerkt in een ongevraagd advies.

 • Ongevraagd advies opdracht onafhankelijk clientondersteuning feb 2016 download
 • Reactie College 10 maart 2016 op ongevraagd advies onafhankelijke clientondersteuning download

Ongevraagd advies klanttevredenheidsonderzoek Wmo 15 maart 2016 download

Naar aanleiding van het rapport KTO-Wmo  (gebaseerd op ronde tafelgesprekken met Wmo-cliënten) heeft de Participatieraad Haarlem gemeend een ongevraagd advies op te stellen. Naar bespreking in onze openbare vergadering van de reactie op 31 maart 2016 van het College daarop, heeft de voorzitter op donderdagavond 7 april 2016 ingesproken tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving.

 • 2016147075 Antwoordbrief college van B & W aan Participatieraad n.a.v. ongevraagd advies KTO Wmo 2015 download
 • 20160407_Inspreektekst Cie Samenleving inzake ongevraagd advies KTO-Wmo download

Schoolverlaters van ZMLK- en praktijkscholen

De Participatieraad Haarlem spreekt in dit advies haar zorgen uit over de schoolverlaters van ZMLK- en praktijkscholen die niet meer leerbaar zijn. Op basis van ontvangen signalen is dan ook onderstaande ongevraagde advies naar het college verstuurd.

 • Reactie college op ongevraagd advies schoolverlaters zmlk praktijkscholen download
 • Ongevraagd advies schoolverlaters ZMLK-praktijkscholen april 2016 download

Advies beleidsregels Schulddienstverlening september 2016 download

De Participatieraad is tevreden over de reactie van het college op het advies inzake de beleidsregels Schulddienstverlening. De meeste aanbevelingen zijn onverkort overgenomen.

 • Reactie college B&W op advies Participatieraad inzake beleidsregels schulddienstverlening download

In algemene zin doet de Participatieraad in dit advies nogmaals een beroep op de gemeente Haarlem om elke burger die financiële problemen heeft een open toegang te bieden tot financiële hulpverlening waarbij de schulddienstverlening een van de mogelijkheden kan zijn. Kijk integraal en help initieel iedereen en laat niemand voor deze gesloten deur staan.
De reactie van het College heeft ons teleurgesteld. Om die reden hebben wij dan ook ingesproken bij de Commissie Samenleving op donderdagavond 12 mei.

 • advies beleidsnota schulddienstverlening april 2016 download
 • Reactie college op advies beleidsnota schulddienstverlening download
 • Inspreektekst Cie Samenleving inzake advies nota Schulddienstverlening 2016 download

Advies-Koersdocument 2016-2020 – 3 juni 2016 download

 • Reactie college op advies Participatieraad 5 Koersdocument Werk en inkomen 4 juni 2016 download

Reactie op adviesvraag beleidsregels-SDV – 16 juni 2016 download

Reactie college op advies doorontwikkeling sociaal wijkteam 14 sept 2016 download

Reactie op clientervaringsonderzoek-Wmo – 6 oktober 2016 download

Reactie college op advies doorontwikkeling sociaal wijkteam 14 sept 2016 download

Reactie op clientervaringsonderzoek-Wmo – 6 oktober 2016 download

Advies kanteling dagbesteding – 3 november 2016 download

 • Reactie college op advies over collegebesluit vaststellen criteria voor kanteling van maatwerkvoorziening naar algemeen toegankelijke voorziening 20 dec 2016 download

Adviezen 2015

Brief aan het college over de gratis clientondersteuning

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle burgers. Er bereiken ons meerdere signalen dat deze voorziening bij de burger niet bekend is en uit informatie van de diverse maatschappelijke organisaties blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over hoe deze ondersteuning geregeld is. Reden voor de Participatieraad om schriftelijk een aantal vragen aan het college te stellen.

 • Brief over reactie B&W op initiatiefvoorstel signaleerpunt Sociaal Domein september 2015 download
 • Brief aan het college en com samenleving over gratis clientondersteuning download
 • Ongevraagd advies onafhankelijke clientondersteuning mei 2015 download
 • Reactie college op ongevraagd advies clientondersteuning juni 2015 download
Brief aan het college over stand van zaken Wmo-vervoer en Doelgroepenvervoer

Het lijkt er op dat de besluitvorming over de inrichting van het Wmo-vervoer en toekomstig doelgroepenvervoer en derhalve ook het aanbestedingstraject op zich laat wachten, hierdoor gaat kostbare tijd verloren. De Participatieraad maakt zich zorgen of de deadline van  1 januari 2016 wel gerealiseerd kan worden.

 • Brief aan het college over het Wmo en doelgroepenvervoer maart 2015 download
 • Reactie college op bovenstaande brief mei 2015 download

De ontwikkelingen en daarmee het ontbreken van juiste voortgang blijven de Participatieraad zorgen baren. Vandaar dat wij op de Openbare Vergadering van onze raad op dinsdag 2 juni jl. een uitgebreide samenvatting met de aanwezigen gedeeld hebben, die wij hierbij ook op de website plaatsen.

 • 20150602_ Stand van zaken vanuit Participatieraad over Toekomstig Doelgroepenvervoer en OV download

Advies Participatieraad op nota Agenda Sport 2015-2019 download

 • Reactie college op advies Agenda voor de Sport 2015-2019 download

Ongevraagd advies meldpunt sociaal domein

De Participatieraad is een groot voorstander van een goede klachtenregeling voor het gehele sociale domein, inclusief een ombudsfunctie waar burgers terecht kunnen over zaken die volgens hun niet goed verlopen. Daarom heeft de Participatieraad besloten het college en de gemeenteraad ongevraagd advies te geven over de mogelijkheden om op korte termijn een onafhankelijke, laagdrempelige voorziening te kunnen instellen waar (conform de motie van 30 oktober) ‘mensen terecht kunnen met klachten, meldingen en signalen die voorzieningen ontvangen van de gemeente of haar partners, of professionals die hierbij zijn betrokken’.

 • Reactie participatieraad op antwoordbrief college inzake ongevraagd advies meldpunt sociaal domein 10 maart 2015 download
 • Ongevraagd advies inrichting ombudsfunctie 11 december 2014 download
 • Inspreektekst Cie Samenleving_Participatieraad_regionale ombudsfunctie_eerstelijns klachtenvoorziening download
 • Reactie college op ongevraagd advies meldpunt Sociaal Domein download

Advies regenboogstad download

 • Reactie college op advies Regenboogstad 17 maart 2015 download

Jaarplan participatieraad 2015

In dit jaarplan vindt u de activiteiten opgesomd die de Participatieraad voornemens is dit jaar uit te voeren. In de Activiteitenkalender is gedetailleerd terug te vinden welke bijeenkomsten , die georganiseerd worden in het sociaal domein in Haarlem, door leden van de raad worden bijgewoond en welke activiteiten wij als Participatieraad in 2015 zelf gaan organiseren.

 • Jaarplan Participatieraad 2015 download
 • Activiteitenagenda Participatieraad Haarlem download

Reactie verordening loonkostensubsidie april 2015 download

Advies diversiteitsbeleid juni 2015 download

Advies doelgroepenvervoer juli 2015 download

Adviezen 2014

Advies besluit uitvoeringsbesluiten download

Regionaal Kompas

Het regionale beleid inzake begeleiding en opvang van de OGGZ-doelgroep (kwetsbare burger met multiproblematiek zoals psychiatrie, schulden en verslaving vaak in combinatie met zorgmijdend gedrag) is vastgelegd in het Regionaal Kompas. Dit Kompas loopt eind 2014 af. Bij de voorbereiding van het nieuwe beleidskader, dat vanaf 2015 ingaat, is aan de Participatieraad gevraagd  een advies op te stellen met daarin aandachstpunten voor het nieuwe beleid.

 • Advies Regionaal Kompas 22 januari 2014 download
 • reactie college op advies Regionaal Kompas 14 februari 2014 download

Klanttevredenheidonderzoek (KTO) 2013

 • Brief college aan Participatieraad nav advies resultaten kto 2013 def download
 • Ongevraagd advies Klanttevredenheidsonderzoek WMO 24 januari 2014 download

De afdeling WMO laat elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De Participatieraad heeft het onderzoek bestudeerd en een aantal aandachtspunten verzameld.

Klanttevredenheid en bejegening SoZaWe

Vanuit de vergadering van de commissie Samenleving van 12 september 2013 is het verzoek gekomen aan de Participatieraad een onderzoek te verrichten naar de bejegening van klanten bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na bestudering van het klanttevredenheidsonderzoek 2012 en het raadplegen van de achterban is de Participatieraad tot een aantal adviezen gekomen.

 • advies bejegening klanten SoZaWe 21 januari 2014 download
 • Antwoord college 18 februari 2014 download

Jaarplan 2014 download

In dit jaarplan vindt u de activiteiten opgesomd die de Participatieraad voornemens is in het jaar 2014 uit te voeren.

De Participatieraad is op 24 september 2013 geïnstalleerd. Een hectisch najaar volgde, waarin we ondermeer geadviseerd hebben over de drie kadernota’s die de grondslag vormen van de transitie in het sociaal domein en een advies hebben uitgebracht over de OV-taxi.  Pas begin 2014 is de Participatieraad toegekomen aan het opstellen van het jaarplan voor dit jaar.

Oproep aan B en W en de gemeenteraad

De Participatieraad Haarlem roept B&W en de nieuwe gemeenteraad op om zich van de uitlatingen van Wilders te distantiëren en zich uit te spreken dat Haarlem er is voor alle Haarlemmers!

 • Oproep aan B&W en gemeenteraad 24 maart 2014 download
 • 2014126436 Verklaring gemeenteraad bestrijding racisme en discriminatie download
 • reactie college op oproep Participatieraad nav uitspraken van de heer Wilders download

Advies armoedebestrijding

Na een aanpassing hebben wij dit advies gegeven.

 • Reactie college op advies armoedebestrijding 8-7-2014 download

Hulp bij het huishouden

De Participatieraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de nota uitwerkingsrichting hulp bij het huishouden. De Participatieraad kan zich vinden in het door het college voorgestelde scenario, maar vraagt de aandacht voor een aantal kanttekeningen.

 • ongevraagd advies uitwerkingsrichting huishoudelijke hulp 19 mei 2014 download
 • reactie college op ongevraagd advies hulp bij het huishouden 22 mei 2014 download

Advies beleidskader beschermd wonen

Met ingang van januari 2015 wordt ook de uitvoering van de  langdurige GGZ-Zorg, voor zover deze gericht is op begeleiding en participatie, over geheveld naar de gemeenten. De gemeente Haarlem bereidt in nauwe samenwerking met de regiogemeenten deze overgang voor en heeft het beleidskader Beschermd Wonen vastgesteld. De Participatieraad is gevraagd advies uit te brengen over deze beleidsnota.

 • advies beleidskader begeleid wonen augustus 2014 download
 • reactie college op advies begeleid wonen download

Adviezen verordeningen participatiewet download

 • reactie college op adviezen verordeningen Participatiewet september 2014 download

Ongevraagd advies over de organisatie van het wmo vervoer en het toekomstig doelgroepenvervoer

In augustus heeft de Participatieraad  ongevraagd geadviseerd over de kostenbeheersing van de OV-taxi (het Wmo-vervoer). Het ziet er naar uit dat de voorgestelde maatregelen inderdaad leiden tot kostenbeheersing. Tegelijkertijd bereiken ons signalen uit de samenleving, dat de maatregelen voor sommige burgers niet toereikend zijn. Naar aanleiding van deze signalen en de veranderingen binnen het doelgroepen vervoer met ingang van 1 januari 2015 heeft de werkgroep OV-taxi van de Participatieraad een ongevraagd advies opgesteld.

 • ongevraagd advies over de organisatie van het Wmo-vervoer en het toekomstig doelgroepenvervoer augustus 2014 download
 • reactie college op ongevraagd advies organisatie Wmovervoer en toekomst doelgroepenvervoer 11-11-2014 download

Advies verordening Wmo download

 • reactie college op advies verordening Wmo september 2014 download

Advies verordening Jeugdhulp download

 • reactie college op advies verordening Jeugdhulp september 2014 download
Ongevraagd advies besteding vrijgekomen gelden mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment van €200,- per jaar is bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk van mantelzorgers én een tegemoetkoming in de kosten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt dit compliment afgeschaft en worden gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen van mantelzorgers. De Participatieraad heeft in een ongevraagd advies een voorstel gedaan over de besteding van de vrijgekomen gelden.

 • ongevraagd advies besteding vrijgekomen gelden mantelzorgcompliment 15 september 2014 download
 • reactie college op advies participatieraad inzake mantelzorg 20-10-2014 download

Ongevraagd advies uitvoering WWB download

De Participatieraad heeft in september 2014 het verzoek gekregen om te reageren op een brief waarin bijstandsgerechtigden worden geïnformeerd over inschrijving bij het UWV en plaatsing van een CV op Werk.nl. Door dit verzoek werd duidelijk dat zeventig procent van het klantenbestand, dat een bijstandsuitkering ontvangt via de afdeling SoZaWe, niet staat ingeschreven als werkzoekend bij het UWV. Terwijl deze inschrijving sinds de invoering van de WWB (2004) staat opgenomen als verplichting voor een bijstandsgerechtigde (zie artikel 9 lid1, onder a), die gecontroleerd moet worden door de gemeente. Voldoende reden voor de Participatieraad om middels een ongevraagd advies een aantal vragen te stellen aan het college.

 • reactiebrief College volgt nog

Advies klanttevredenheid Wmo download

Aangezien de reactie van het college slechts 2 dagen voorafgaand aan bespreking van dit advies in de Commissie Samenleving werd afgegeven, heeft de Participatieraad op 4 december ingesproken.

Adviezen 2013

Transitie sociaal domein

Het sociale stelsel in Nederland wordt ingrijpend veranderd. Met de transitie AWBZ, de transitie Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet worden een groot aantal taken en verantwoordelijkheden vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. De Participatieraad is gevraagd te adviseren over de nota’s waarin de beleidskaders voor deze transities worden neergezet. De adviezen zijn onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen. Het is daarom helaas niet bij alle adviezen gelukt om uitvoerig de achterban te betrekken. De Participatieraad vindt dit jammer maar gaat er vanuit dat deze inbreng bij de verdere uitwerking van de nota’s zeker mee genomen zal worden. Hieronder de drie uitgebrachte adviezen en de reactie hierop van uit het college van B&W.

 • Advies Transitie AWBZ 15 november 2013 download
 • Advies Transitie Jeugd 28 november 2013 download
 • Advies Participatiewet 2 december 2013 download
 • Reactie college op adviezen transitie AWBZ, transitie Jeugd en Participatiewet download
 • Tekst inspreek moment voorzitter participatieraad 9 januari 2014 commissie samenleving download

OV-taxi

In tegenstelling tot eerdere uitvoerders van de OV-taxi is de klanttevredenheid en kwaliteit aanmerkelijk toegenomen sinds de uitvoering in handen is van de Bios-groep. De afgelopen twee jaar is het gebruik van de OV-taxi met ruim 30% toegenomen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat kosten van de OV-taxi bijna zijn verdubbeld.  De Participatieraad onderschrijft dat beheersmaatregelen hard nodig zijn. Deze mogen echter de huidige kwaliteit niet aantasten. In dit advies reageert de Participatieraad op de voorgestelde maatregelen.

 • advies OV taxi 6 december 2013 download
 • reactie college op advies OV taxi 7 januari 2014 volgt nog