Wat is de Participatieraad

Ontstaan van de participatieraad

De Haarlemse gemeenteraad heeft in juni 2013 de Participatieraad ingesteld. De Participatieraad geeft de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die betrekking hebben op de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van burgers. De Participatieraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid van de gemeente en de uitvoering van dit beleid.

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan. In de raad zitten 15 betrokken Haarlemse burgers en een voorzitter. De leden en de voorzitter zijn benoemd door het college na een wervings- en selectieprocedure. Op 24 september 2013 is de Participatieraad geïnstalleerd in de Gravenzaal van het stadhuis.

Hieronder vindt u in pdf-vorm het raadsbesluit en de verordening:

Het raadsbesluit ‘Vorming Participatieraad gemeente Haarlem

De ‘Verordening Participatieraad gemeente Haarlem

Doel van de Raad

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het sociaal culturele domein van Haarlem. Haar advies is dus gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving.
Kortom, onderwerpen waar elke Haarlemmer wel eens mee te maken heeft. De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat in het beleid dat ze maken er aandacht is voor alle inwoners. Extra aandacht is nodig voor personen die het moeilijk vinden zelf hun weg te vinden in zaken die ze bij de gemeente moeten regelen. Als Participatieraad staan wij los van de gemeente. Wij bekijken het beleid door de ogen van de burger. Als wij zien dat beleid niet duidelijk is, of onvoldoende aandacht heeft voor mensen die hun weg niet zelf kunnen vinden, geven we de gemeente advies hoe het wel kan. Eigenlijk werken wij als een soort waakhond.

Het doel van de Participatieraad

De Participatieraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de belanghebbenden;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving.

Waar we voor staan

Als Participatieraad Haarlem vormen wij de brug tussen inwoners en overheid. Wij geven de gemeenteraad en het college van B&W van Haarlem onafhankelijk advies over het sociaal beleid. Dit doen wij betrokken en slagvaardig, op basis van deskundigheid en signalen vanuit de samenleving.

Wat we doen

In februari 2014 is ons eerste jaarplan verschenen. Hierin staan al onze activiteiten van dat jaar beschreven. Ook alle terreinen waarop we verwachten dat ons advies gevraagd wordt, zijn daarin opgenomen. Onze doelen hebben wij hierin zo concreet mogelijk benoemd. Zie Jaarplan Participatieraad Haarlem februari 2014.

Voor een terugblik op 2014 kunt u hier ook ons verslag lezen: Jaarverslag Participatieraad 2014 definitief.

In februari 2015 is ons tweede jaarplan ter perse gegaan en aangeboden aan het college. Hier treft u de digitale versie aan: Jaarplan Participatieraad 2015.

Hoe wij functioneren

In december 2014 is vastgelegd hoe de Participatieraad werkt, zie verordening Participatieraad Haarlem december 2014.

Jaarlijks evalueert de voorzitter met elk van de leden individueel het eigen functioneren. Als team doen wij ook een jaarlijkse interne evaluatie. Ook is gevraagd om na het eerste jaar een uitgebreide externe evaluatie te doen. In maart 2015 is deze evaluatie besproken op de openbare vergadering. Dit rapport Evaluatie Participatieraad Haarlem februari 2015, is overhandigd aan het college van B&W. 
Het college heeft schriftelijk gereageerd op bovengenoemde verslagen en plannen. Zie Reactie college op evaluatie, jaarplan en jaarverslag juni 2015.

Hoe komen wij aan de adviezen

Voor onze adviezen hebben wij alle Haarlemmers nodig. Wij zoeken als advies wordt gevraagd op één van de genoemde terreinen, actief contact met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de inwoners over wie het beleid gaat.
Maar we nodigen u ook uit om direct contact met ons te zoeken. Dat kan via deze website, via de e-mail en social media. Maar dat kan ook door onze vergaderingen te bezoeken en u te melden als inspreker op een bepaald onderwerp. Wij hebben uw inbreng nodig!

Alle vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. U kunt plaats nemen op de publieke tribune, en u kunt inspreken op een bepaald onderwerp. Informatie daarover staat op deze website, evenals de vergaderdata en de verslagen van de vergaderingen. De openbare vergaderingen zijn – met uitzondering van het zomerreces – altijd op de eerste dinsdagavond van de maand. Ze vinden plaats in de Fabriciuskamer van het stadhuis, van 19.30 tot 22.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering zijn zowel de agenda als de (openbare) stukken via onze website beschikbaar.

Als er belangrijke beleidsontwikkelingen of -wijzigingen zijn, organiseren wij conferenties of bijeenkomsten waar wij uw mening vragen.