Wat is de Participatieraad

De rol

De Participatieraad Haarlem adviseert het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein: werk, inkomen, schulden, wonen, hulp en hulpmiddelen, welzijn, zorg, jeugd en de inclusieve samenleving van Haarlem. Kortom, onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan. In de raad zitten 15 betrokken Haarlemse burgers en een voorzitter, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden en de voorzitter zijn benoemd door het college na een wervings- en selectieprocedure.

De rol van de Participatieraad is officieel vastgelegd in een gemeentelijke verordening:  Verordening Participatieraad gemeente Haarlem

Wat wil de Participatieraad bereiken

De Participatieraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid van de gemeente en de uitvoering van dit beleid. 

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat er – in het beleid dat ze maken  – aandacht is voor alle inwoners. Als Participatieraad staan wij los van de gemeente. Wij bekijken het beleid door de ogen van de burger. Als wij zien dat beleid niet duidelijk is, of onvoldoende aandacht heeft voor kwetsbare mensen die hun weg niet zelf kunnen vinden, geven we de gemeente daarover advies. 

Hoe komen wij aan de adviezen

Voor onze adviezen hebben wij alle Haarlemmers nodig. 

Wij zoeken –  als advies wordt gevraagd – op één van de genoemde terreinen, actief contact met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de inwoners over wie het beleid gaat. 

We leggen ook werkbezoeken af.

Bij sommige belangrijke beleidsontwikkelingen of -wijzigingen organiseren wij bijeenkomsten waar wij uw mening vragen.

We nodigen u ook uit om direct contact met ons te zoeken. Dat kan via deze website, e-mail of telefoon; zie de contactpagina.

Vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. U kunt plaats nemen op de publieke tribune, en u kunt eventueel inspreken op een bepaald onderwerp.  De openbare vergaderingen zijn – met uitzondering van het zomerreces – altijd op de eerste dinsdagavond van de maand. Ze vinden plaats in het stadhuis, van 19.30 tot 22.00 uur.