De leden

Dit zijn de leden van de Participatieraad. Klik op de foto’s voor meer informatie.


Klik op foto voor volgende

Alex de Groot (voorzitter)

Mijn achtergrond

Ik woon al ruim 30 jaar met veel plezier in Haarlem. Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als fysisch-chemicus en gepromoveerd in de biofysica. In de loop der jaren heb ik de research verlaten en heb ik in het bedrijfsleven diverse directiefuncties vervuld op het gebied strategisch- en financieel management.

Daarnaast ben ik ook 8 jaar commissaris geweest bij een grote woningcorporatie in onze regio. Ook ben ik 6 jaar als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland maatschappelijke begeleider geweest van statushouders in Haarlem.

Mijn motivatie voor bijdragen aan de Participatieraad

Via mijn activiteiten bij Vluchtelingenwerk en de woningcorporatie heb ik veel te maken gehad met mensen die sterk afhankelijk zijn van het sociale vangnet dat ons land biedt.

Uiteindelijk is het toch de concrete en lokale uitwerking die voor mensen een grote invloed heeft en daarbij is een goed functionerende gemeente essentieel.

Via de participatieraad denk ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als voorzitter wil ik ervoor zorgen dat de juiste onderwerpen worden geagendeerd en dat daarover een goede en zorgvuldige discussie wordt gevoerd met als doel dat wij de gemeente goede adviezen geven waarbij het belang van de inwoners centraal staat.

Klik op foto voor volgende

Ingrid van Tienhoven (Secretaris) 

Mijn Achtergrond

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Afgezien van mijn studententijd heb ik mijn hele leven in Haarlem gewoond en voel ik me ook erg verbonden met Haarlem. 

Sinds 2000 ben ik ambtenaar binnen de gemeente Haarlem. Als Plaatsvervangend Griffier heb ik gezien en meegemaakt hoe er besluiten worden genomen door politici mede op basis van de nota’s die voorliggen in de Commissies en Raad. Als gebiedsverbinder in Oost en teamleider van BUUV kwam ik weer meer in de samenleving te staan als ambtenaar. 

Mijn motivatie

In de adviezen die de Participatieraad uitbrengt, krijgen kwetsbare burgers een extra stem in het vormen en toetsen van beleid. Dat vind ik heel belangrijk en daarom ben ik ook enthousiast dat ik de leden van de Participatieraad ondersteun bij hun werkzaamheden.

Dit doe ik door onder andere het organiseren van goede vergaderingen, samen met de voorzitter, de verslaglegging en een eerste schakel te vormen tussen ambtenaren en de leden. Informatie te verzamelen over de beleidsnota’s die er aan gaan komen. Het is veelzijdig en afwisselend werk. 

Klik op foto voor volgende

Annette Aukema

Sinds september 2020 ben ik met veel plezier lid van de Participatieraad Haarlem. Ik ben opgegroeid in Zandvoort en woon sinds 1992 in Haarlem. Het sociaal domein in Haarlem en omliggende gemeenten was ruim 40 jaar mijn werkterrein. Uitvoerend, leidinggevend en als directeur. Daardoor heb ik een redelijk groot netwerk van mensen met kennis van het sociaal domein en burgers die gebruik maken van maatschappelijke organisaties. Zij kunnen goed vertellen hoe zij maatschappelijke organisaties in de gemeente Haarlem ervaren. En daar kan de Participatieraad weer haar voordeel mee doen.Ik vind het belangrijk dat iedereen in Haarlem zoveel mogelijk mee kan doen aan de samenleving en dat betekent voor mij dat ik me zal inzetten om het Haarlemse beleid te toetsen aan het opheffen van belemmeringen die inwoners ervaren om naar vermogen aan de samenleving deel te nemen. 

Klik op foto voor volgende

Barbara van Balen

De grote thema’s in mijn werkzame leven zijn evaluatie en kwaliteitszorg en emancipatie en diversiteit. Nu ik als gepensioneerde meer tijd en ruimte heb, wil ik mijn tijd en ervaring inzetten en een bijdrage leveren aan de Haarlemse samenleving door deel te nemen aan de Participatieraad. Het streven naar gelijke kansen en rechtvaardigheid vormen een rode draad in mijn levensovertuiging. Ik vind het belangrijk dat iedereen goed kan wonen, greep heeft op eigen leven en zich betrokken voelt. 

Armoede zou eigenlijk niet meer mogen voorkomen en zeker niet in Haarlem. De recente ontwikkelingen hebben ons ook laten zien hoe belangrijk goede zorg is, niet alleen de intensieve ziekenhuiszorg maar vooral ook buurtzorg, eenvoudig dagelijks contact en zorg voor elkaar. Ongelijke behandeling, discriminatie en racisme zijn nog lang niet de wereld uit. Ik vind inclusiviteit en diversiteit essentieel en dat houdt voor mij ook in dat er aandacht is voor de positie van vrouwen.  Door de stem van burgers en de ervaringen in het dagelijks leven te laten horen wil ik de kwaliteit van leven in Haarlem verbeteren.

Klik op foto voor volgende

Jamal Ereduani

Mijn achtergrond

Ik woon vanaf 2000 in Haarlem, toen ik vanuit Marokko mijn studie op de Hogeschool InHolland voortzette. In deze periode heb ik een gezin gesticht met 2 kinderen, carrière gemaakt en sociale relaties opgebouwd. En heb ik het hier nog steeds naar mijn zin. Dat komt omdat deze stad me een warm onthaal gaf, waardoor ik me thuis heb gevoeld. Ongeacht afkomst, achtergrond, etniciteit en religie kun je in Haarlem jezelf zijn en meedoen met de samenleving.  

Mijn motivatie

Ik heb ervaren hoe ingewikkeld het voor nieuwkomers vaak is om aan beschikbare middelen te komen om te kunnen integreren. Deze ervaring wil ik in de Participatieraad toepassen om bijvoorbeeld in adviezen meer oog voor deze doelgroep te krijgen.Ook heb ik samen met andere Marokkanen sociale initiatieven opgestart, zoals over diversiteit, inclusieve samenleving, discriminatie, vrouwenemancipatie en het islamdebat. Daardoor heb ik veel kennis vergaard over fundamentele onderwerpen en die wil ik graag toepassen voor een (nog) beter Haarlem.

Klik op foto voor volgende

Raymond Frans

Mijn achtergrond

Geboren en getogen in Haarlem. Ik heb 12 jaar gewerkt als fysiotherapeut in Heemstede en heb onlangs een andere baan als marktonderzoeker Healthcare bij Ipsos. In mijn beroep als fysiotherapeut en in mijn huidige beroep is gezondheid en de gezondheidszorg het centrale thema. Ik ben fysiektrainer bij roeivereniging het Spaarne en actief betrokken bij poppodium Patronaat. Ik  vind gezondheid een belangrijk onderwerp, ik zelf hardloop en wielren veel en probeer anderen te stimuleren meer te bewegen.  

Mijn motivatie

Gezondheid vind ik een belangrijk onderwerp. Om fysiek en mentaal gezond te zijn en te blijven zijn onderwerpen als leefomgeving, sporten, sociaal netwerk belangrijk. Helaas is gezond zijn en of blijven niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Ik wil mij inzetten om randvoorwaarden van gezondheid te bevorderen.

Wat wil ik bereiken

Iedereen moet kunnen participeren in Haarlem, van jong tot oud, of je wel of niet de Nederlandse taal spreekt. Voor iedereen moet Haarlem een fijne stad zijn om in op te groeien, om in te sporten en te kunnen leven, om je veilig, gehoord en thuis te voelen. Ik wil graag helpen en meedenken om het beleid op het gebied van het sociale domein te verbeteren waar nodig.

Klik op foto voor volgende

Rutger van den Hurk

Ik woon ruim 15 jaar met veel plezier in Haarlem. Mijn kinderen gaan hier naar school en ik werk in Haarlem bij een overheidsorganisatie. Al wat langere tijd wilde ik graag een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dat kan natuurlijk op vele manieren, maar de Participatieraad sluit sterk aan op wat ik belangrijk vind. 

Via de Participatieraad krijgen inwoners van Haarlem een extra stem in de beleidsvorming. Door dit zoveel mogelijk te doen voor alle burgers, stimuleren en bevorderen we belangrijke waarden zoals rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, inclusie en bestaanszekerheid. Ik denk dat ik met mijn werkervaring en studie (culturele antropologie) kan bijdragen aan de Participatieraad, op een manier die mij bovendien energie geeft.  Met als overkoepelende ambitie om Haarlem een fijne, eerlijke en leefbare stad te maken voor iedereen.

Klik op foto voor volgende

Lia Kollaard

Ik ben vanaf januari 2022 lid van de Participatieraad. Als geboren en (op 10 jaar Heemstede na) getogen Haarlemse wil ik graag een bijdrage leveren aan en voor de stad. Ik ken ‘mijn’ stad goed, heb op verschillende plekken gewoond en er ook lange tijd gewerkt.

Mijn eerste beroepskeuze was verpleegkundige, maar daarna ging ik, vooral door de opleidingen die ik deed, toch steeds meer richting onderwijs en advies. Eerst als docent, trainer en adviseur in het gezondheidszorg- en beroepsonderwijs; later als onderwijskundige en consultant bij onderwijskundige bureaus met een breed scala aan klanten met opleidingsvragen (banken, zorginstellingen, provincie, gemeenten, midden- en kleinbedrijf, enzovoort).

Ik ben sinds augustus 2020 gepensioneerd. Ik wil graag wat van de tijd die dat oplevert én mijn ervaring inzetten om Haarlem de fijne stad die het nu is, te laten blijven. Door met de andere leden mee te denken over consequenties van het voorgenomen beleid van de gemeente voor de inwoners van Haarlem en onze gemeenteraad daarover te adviseren.

Daarbij verwacht ik ook dat ik hier veel van kan en zal leren, en ook dat vind ik belangrijk.

Ingrid Krispijn

Al 25 jaar werk en woon ik in Haarlem. Ik woon samen met 3 echte Haarlemse muggen en ben vanuit de prachtige binnenstad nu woonachtig in het groene Oosterduin. Als zelfstandig ondernemer binnen de particuliere woningverhuur/beheer heb ik de stad goed leren kennen en heb veel aandacht ontwikkeld voor de medemens. Ik ben opgeleid als voorlichter en een zeer praktisch ingesteld persoon. Ik ben ongeduldig van aard, maar heb een lange adem en ik hoop met deze eigenschappen de komende 4 jaar waardevol te kunnen zijn binnen de Participatieraad.

Klik op foto voor volgende

Michiel Nieuwenhuis

Mijn achtergrond

Sinds kort ben ik gelukkige inwoner van Haarlem (Planetenwijk). Ik werk als beleidsadviseur in de gezondheidszorg, van origine ben ik gezondheidswetenschapper. Tevens ben ik lid en voorzitter geweest van de WMO-Adviesraad Amsterdam West, waarbinnen ik specialiseerde in de doelgroep “mensen met een psychische beperking of psychosociale problematiek.”

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Het is van cruciaal belang dat tijdens de veranderingen in het Sociaal Domein kwetsbare burgers als gesprekspartner in beeld blijven bij de gemeente en dat signalen uit de maatschappij snel bij de beleidsmakers terecht komen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen door met kritische doch constructieve bril gewenst en ongewenst advies uit te brengen aan de gemeente.

Wat wil ik bereiken

Dat iedere inwoner van Haarlem volwaardig mee kan doen aan de samenleving doordat zij de ondersteuning te krijgen die noodzakelijk is. Dat er een continue dialoog plaatsvindt tussen burger en gemeente om het beleid te verbeteren.

Klik op foto voor volgende

Jaap Ritsema

Net met pensioen, na altijd werkzaam te zijn geweest op het kruispunt van jeugdzorg en onderwijs denk ik in de Participatieraad een bijdrage te kunnen leveren. Ik heb er zin in!

Klik op foto voor volgende

Irene van der Snee

Ik woon al sinds 1978 in Haarlem en ben tot op heden werkzaam als gespecialiseerd analist in de gezondheidssector (laboratorium ziekenhuis Haarlem). Door zowel mijn werkervaring als het oprichten en aansturen van een personeelsvereniging van 400 leden, heb ik veel contacten en ervaringen opgedaan in verschillende sectoren.

Sinds 1990 ben ik mantelzorger voor mijn echtgenoot en blijf daardoor op de hoogte van de daarbij behorende belangrijke wet- en regelgeving. Door deze persoonlijke omstandigheid, interesse en nieuwsgierigheid heb ik gemerkt dat gehandicapten en alle kwetsbaren in Haarlem gehoord moeten worden.

Ik wil daarbij proberen te adviseren over de vele knelpunten die nog dagelijks ervaren worden in hun leven en hoop zodoende een bijdrage te kunnen leveren ter verbetering van hun zelfredzaamheid.Tevens zijn er nog steeds veel kwetsbare inwoners van Haarlem die de weg naar hulp en dienstverlening niet weten te vinden. Er kan mijn inziens met behulp van de PR nog veel gedaan worden om het contact te verbeteren van de onzichtbare groep kwetsbare inwoners van Haarlem met de gemeentelijke dienst- en hulpvoorzieningen.

Klik op foto voor volgende

Mike Swart

Mijn achtergrond

Sinds 2021 woon ik in Haarlem, maar enkele jaren voor mijn verhuizing naar deze stad was ik al actief als vrijwilliger bij COC Kennemerland, waar ik deel uitmaakte van de werkgroep Jong&Out. Daarnaast volg ik momenteel een bacheloropleiding in Commerciële Economie.

Mijn motivatie

Als trotse inwoner van Haarlem vind ik het belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij. Door mijn betrokkenheid bij de Participatieraad hoop ik bij te dragen aan een inclusieve maatschappij, waarin iedereen de kans krijgt om deel te nemen, ongeacht achtergrond of identiteit.

Klik op foto voor volgende

Frans Taks

Geboren in 1956 in Noord-Brabant en vanaf 1980 met veel plezier woonachtig in (regio) Haarlem. Vanaf die tijd altijd in hulpverlening en zorg gewerkt, voornamelijk als maatschappelijk werker, en inmiddels met pensioen.

Ik wil graag mijn kennis en ervaring gebruiken die ik in al die jaren heb opgedaan, om in deze Participatieraad mee te denken en te adviseren. Daarbij heb ik de (stille) hoop om bij te kunnen dragen aan het verkleinen van de kloof tussen politiek (beleid) en burgers die op enigerlei manier in de knel zijn gekomen.

Klik op foto voor volgende

Tineke Tjalma

In mijn werkzame leven heb ik me altijd ingezet voor het versterken van onderwijs- en ontwikkelingskansen voor kinderen.

Een effectieve verbinding en samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg zie ik als een stevige basis om zo snel en vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en gezinnen.

Een grote zorg voor mij is de groeiende tweedeling in onze maatschappij. Gelijkwaardige deelname, toegankelijkheid, rechtvaardigheid zijn belangrijke sleutelwoorden.

Ik wil niet alleen kritisch kijken naar het voorgenomen beleid en de consequenties hiervan voor de inwoners van Haarlem maar ook eventuele signalen afgeven zodat beleid versterkt kan worden.

Klik op foto voor volgende

Ilse Wessels

Ik ben Ilse Wessels, woonachtig in Haarlem sinds 1994. Mijn jeugd heb ik doorgebracht  aan de rand van Haarlem in het dorpje Spaarndam. 

Samen met mijn man en kinderen woon ik in de Kleverparkbuurt. Wij genieten hier van alles wat Haarlem en omgeving ons te bieden heeft. Van shoppen in het centrum tot sporten, van lagere school, middelbare school tot het gebruik van de bibliotheek. Maar ook van de duinen even buiten Haarlem en het uitgaansleven in de stad. Kortom, Haarlem is voor mij the place to be.

In mijn werkzame periode was ik werkzaam als teamleidster op een dagopvang voor dementerenden. Een heerlijke doelgroep om mee te werken. Ik heb 13 jaar bij deze doelgroep gewerkt. Daarna heb ik dit werk verruild voor het gezinsleven. In eerste instantie voor korte tijd, maar al snel kregen wij gezinsuitbreidingen en daarna hebben wij ons gezin open gesteld voor pleegzorg. Naast de zorg voor kinderen (zowel kinderen die in ons gezin opgroeien als crisisplaatsingen) ben ik lid van de PleegOuderRaad en ben ik buddy van startende pleegouders.

Door het hebben van een groot gezin (7 kinderen en de crisisplaatsingen) kom ik op veel plekken als scholen, sportverenigingen en jeugdhulpinstanties. Ik heb oog voor wat er gebeurt in de maatschappij en gevoel voor de kwetsbaren onder ons.

Bij het zien van de vacature voor de Particicpatieraad kreeg ik het idee dat dit een mooie manier is om mijn steentje bij te dragen voor de Haarlemse gemeenschap. 

Ik ben iemand die meer van de praktijk dan van de theorie houd. ik hoop daarmee een mooie aanvulling te zijn voor de Participatieraad.

Klik op foto voor eerste

Richard Witsiers

Mijn achtergrond

Sinds 1999 ben ik als zelfstandig kapper in het centrum van Haarlem nauw betrokken bij het wel en wee van de inwoners. Ik heb van jongs af aan iets willen betekenen voor de samenleving. Kapper leek mij daarvoor een ideaal beroep en dat is het nog steeds. Toch voelde ik een stagnatie in mijn ontwikkeling en wist ik dat er meerdere opties waren om aan zelfontwikkeling te doen en daarbij mensen te kunnen helpen. 
Ik ben vanaf 2014, naast mijn kapperswerkzaamheden, schooltuinbegeleiding gaan doen. 
Vanaf 2017 ben ik mensen met een psychische beperking gaan begeleiden. 
Op dat moment merkte ik des te meer hoeveel meerwaarde iemand voor een ander kan hebben.

Mijn motivatie

Veel mensen weten de wegen die er al liggen niet te bewandelen. Dit kan soms grote gevolgen voor de fysieke en/of mentale gezondheid hebben. Grotendeels ligt dit misschien aan deze mensen zelf maar hier ligt ook een taak bij de gemeente. Voor deze mensen zou ik graag gemeentebeleid willen zien die erop gericht is om zoveel mogelijk zowel fysiek als mentaal de inwoners van Haarlem gezond te houden. 
Het takenpakket van de Participatieraad geeft mij de mogelijkheid om hier iets mee te doen. 
Mijn interesses zijn breed omdat bijvoorbeeld financiën en immigratie al een grote invloed kunnen hebben op zowel lichaam als geest. Laat staan de onderwerpen die binnen onze werkgroep Zorg, wonen en welzijn vallen. 

Wat wil ik bereiken 

Zowel privé als zakelijk heb ik inmiddels de nodige ervaring en hoop hiermee een toevoeging te geven aan de Participatieraad. Het zou mooi zijn als we met onze inzichten het gemeentebeleid in het belang van de kwetsbare burgers kunnen verbeteren. Dit is de doelgroep die vaak niet goed voor zichzelf op kan komen en zeker een stem nodig heeft. 

Participatieraad Haarlem