Onze adviezen

Onze adviezen en de reacties van het gemeentebestuur

Adviezen 2023

20231031 Advies Concept Beleidsregel Energietoeslag 2023 download
(geen reactie nodig van college)

20231030 Advies aanpassing integratie beleidsvisie Armoede en Schulden (email) download
(geen reactie nodig van college)

20231004 Advies op het concept Beleidskader Wijkplatforms download
20231213 Inspraakreactie Participatieraad Beleidskader Wijkplatforms en de antwoorden download

20230710 Advies op het Actieplan Haarlem Regenboogstad download
20230829 Reactie college op het advies Haarlem Regenboogstad download

20230619 Advies op het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2022 download
20230829 Reactie college op het advies cliëntervaringsonderzoek WMO 2022 download

20230524 Ongevraagd Advies Financieel Misbruik bij Ouderen download
230926 Reactie college op ongevraagd advies participatieraad Financieel misbruik ouderen download

20230504 Advies Wijzigingsverordening Re-integratie download
20230516 Collegereactie n.a.v. advies wijzigingsverordening download

20230424 Advies Robuust Rechtssysteem download
20230608 plan van aanpak versterken rechtsbescherming sociaal domein (reactie) download

20230328 Advies Housing First download
20230720 antwoordbrief op uw advies op het actieplan Housing First download

20230328 Advies Uitvoeringsprogramma Opvang-Wonen-en-herstel download
20230426 Reactie op uw advies op het Uitvoeringsprogramma Opvang Wonen en herstel 2023 – 2027 download

20221208 Ongevraagd advies “Haarlem een toegankelijke stad” download
20230307 Antwoordbrief Ongevraagd advies “Haarlem een toegankelijke stad” download
20230316 Reactie op de brief van B&W op Ongevraagd advies “Haarlem een toegankelijke stad” download
20230704 Advies op de tussenstand van zaken Actieplan Haarlem Toegankelijke stad download

Adviezen 2022

20221208 Ongevraagd advies “Haarlem een toegankelijke stad” zie 2023

20221006 Advies over de aangepaste regelgeving rondom de maatschappelijk ondersteuning in de gemeente Haarlem download

 • 20221101 Reactie op het advies aangepaste regelgeving rondom de maatschappelijke ondersteuning download

20220328 Advies rapportage Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 download

 • 20220524 Antwoordbrief op uw advies n.a.v het clientervaringsonderzoek Wmo 2021 download

211124 Advies op Beleidsregel Terug- en Invordering download

 • 220216 Reactie op advies op Beleidsregel Terug- en Invordering download

220112 Ongevraagd Advies rondom de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering download

 • 220215 Reactie college op ongevraagd advies download

Adviezen 2021

211125 Advies Uitwerking regionale samenwerkingsverband Beschermd Wonen download

Reactie op uw advies Uitwerking regionaal samenwerkingsverband Beschermd Wonen download

210909 Advies Regiovisie Jeugdhulp download

 • 210920 Reactie op advies Regiovisie Zuid-Kennemerland en IJmond download

210721 Advies Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Evaluatie download

 • 210910 Beantwoording advies op Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Evaluatie download

210719 Zienswijze van de Participatieraad op de Ontwerp Omgevingsvisie download

210504 Advies verwerving huishoudelijke ondersteuning download

 • 210511 Reactie van het College van B&W op het advies over de Verwervingsstrategie Hulp bij het huishouden download

210422 Inspraakreactie nota Mobiliteitsbeleid download

 • Toetslijst Toegankelijke infratructuur download

210330 Reactie op klanttevredenheidsonderzoek W&I en SMSR 2020 download

210406 Advies regionale gezondheidsnota GGD download

210330 Reactie en advies KTO WI en SMSR 2020 download

210303 Advies clientervaringsonderzoek WMO 2020 download

 • Antwoordbrief op uw advies n.a.v. het clientervaringsonderzoek Wmo 2020 download

210302 Reactie op advies Wet verplichte GGZ download

210301 Advies Opinienota Verwervingsstrategie Jeugdhulp download

210928 Reactie op advies regionale verwervingsstrategie jeugdhulp download

210225 Reactie en advies op Opinienota omgaan met giften in de Participatiewet download

210225 Advies op TONK download

 • Reactie college op advies Participatieraad download

210219 Advies Wet Verplichte GGZ 2020 download

210209 Brief COVID-19 vaccinatie locatie Schiphol download

210203 GGD Regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 download

210203 Advies opinienota “gewoon in de wijk”

 • Advies Participatieraad Opinienota Gewoon in de Wijk download
 • Bijlage 1 Advies Opinienota Toekomst sociale basis 2020 download
 • Bijlage 2 bij Opinienota Gewoon in de Wijk download

210203 Advies discussienota Sociaal Wijkteam

 • Bijlage 1 advies discussie nota SWT’s 2016 download
 • Reactie Participatieraad op Evaluatie Sociale Wijkteams 2020 download

210125 Inspraakreactie actualisatie Woonvisie 2021-2025

Adviezen 2020

201102 Ongevraagd advies Haarlem toegankelijke stad download

 • Reactie gemeente op advies toegankelijkheid download

201027 Advies nieuwe Wet Inburgering download

 • Getekende reactie op advies Wet Inburgering download

201016 Ongevraagd advies Informatienota “Ontwikkelingen maatregelen kostenbeheersing Jeugd en WMO 2021 en verder” download

 • Brief reactie op participatieraad Inhoud document download

200917 Advies beleidsvisie armoede en schulden download

 • Getekende reactie op advies armoede en schulden download

200820 Advies opinienota kostenbeheersing | maatregelen WMO en jeugd download

200529 Advies op Regiovisie ‘Aanpak Huiselijk Geweld’ download

 • Reactie op advies huiselijk geweld download

200221 Advies evaluatie pilot cliëntondersteuning download

 • Reactie op advies volgt nog

200130 Advies Opinienota Toekomst sociale basis download

Er is mondeling contact geweest over de reactie op het advies er is dus geen papieren reactie op het advies

200130 Advies Uitvoeringsprogramma Samen voor jeugd Haarlem download

 • Reactie op advies integraal nota jeugd download

200117 Regenboogbeleid januari 2020 (geen reactie op advies, zie toelichting)

Het advies is inhoudelijk (integraal) meegenomen in de informatienota

 • Reactie op informatienota Regenboogbeleid download

200115 Advies Trajectbegeleiding Maatschappelijke Ondersteuning en Ervaringsonderzoek Vrouwenopvang download

 • Reactie op advies vrouwenopvang download

Adviezen 2019

Reactie college op brief Participatieraad over voortgang Toegankelijke Stad download

Ongevraagd advies aan de gemeenteraad ‘Kaderstelling Sociale Basis’ download

Advies Budgetondersteuning op Maat download

Antwoord college n.a.v. de reactie op het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 download

Reactie op het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 download

Reactie college op ongevraagd advies Participatieraad gatekeepertraining download

Ongevraagd advies gatekeepers training download

Vraag naar stavaza Toegankelijkheid download

Reactie op het advies van de Participatieraad met betrekking tot Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Advisering Proces aanbesteding leerlingenvervoer download

Adviezen 2018

Ongevraagd advies achterstand Wmo aanvragen dec 2018 download

Reactie op het advies van de Participatieraad met betrekking tot Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Ongevraagd advies Haarlemmers in (acute) zorgnood download

Antwoordbrief van het college van B en W n.a.v. Actieplan Toegankelijke Stad van de aan de participatieraad download

Advies opinienota Sociale Basis download

 • Antwoord B&W op advies van 4 september over de opinienota Sociale Basis 2020 download

Reactie college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels download

Advies WMO-verordening en uitvoeringsregels 25 mei 2018 download

Reactie op ongevraagd advies Toegankelijke Stad maart 2018 download

Reactie college op advies diversiteitsbeleid download

Reactie college advies participatieraad- aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Reactie college op evaluatierapport download

Reactie college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels download

Adviezen 2017

Evaluatie rapport Participatieraad dec 2017 download

Reactie college op advies participatieraad aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Ongevraagd advies aanbesteding leerlingenvervoer 2018 download

Advies diversiteitsbeleid oktober 2017 definitief download

 • Reactie advies diversiteitsbeleid 4 december 2017 download

Advies handhaving Participatiewet download

 • Reactie college op advies beleidsnota Handhaving Participatiewet – 19 september 2017 download

Advies ziektenkostenregeling minima sept 2017 download

Ongevraagd advies Toegankelijke Stad september 2017 download

Reactie college op evaluatie Participatieraad jan 2018 download

Advies lokale nota gezondheidsbeleid – 8 juni 2017 download

 • Reactie op advies Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2017-2020 – 20 juni 2017 download

Vragen omtrent advisering plan van 18-18+ nr 2017-249255 download

 • Brief aan participatieraad Haarlem over advisering plan van aanpak 18-18+ 2017-06-09 download
 • Advies 18-18+, juni 2017 definitief 9-6 download
 • Reactie college op advies Participatieraad ‘op weg naar Inhoud’ download

Advies beleidsregels scholingsbudget download

Inspraak woonvisie 2017-2020 download

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning download

 • Reactie op advies inzake onafhankelijke cliëntondersteuning download

Aanbiedingsbrief evaluatie Participatieraad download

Participatieraad Haarlem