Jongeren willen meedoen!

In de raadszaal van het stadhuis van Haarlem ontvingen raadsleden op donderdag 20 april de jongerenraad, die verslag uitbracht van haar werkzaamheden in de afgelopen periode. 
De jongerenraad bestaat uit 13 t/m 17 jarigen van middelbare scholen zoals: Sancta Maria, het Schoter- en het Coornhertlyceum. 
De jongeren met ondersteuners zaten aan de ene kant en de raadsleden en wethouder met hun ondersteuners aan de andere kant van de raadszaal. 
Annette Aukema, lid van de Participatieraad, zat op de publieke tribune. Hieronder volgt haar verslag.

Thema’s 

De jongerenraad heeft de afgelopen periode twintig onderwerpen opgehaald bij hun achterban en zijn met twee daarvan aan de slag gegaan: ‘Studieplekken in Haarlem’ en ‘Democratische jongerenraad’. De jongeren presenteerden de resultaten van deze twee projecten.

Studieplekken in Haarlem

Er zijn te weinig geschikte studieplekken voor jongeren in Haarlem, betogen de jongeren. Ze vinden studieplekken belangrijk omdat veel jongeren geen rustige thuisomgeving hebben waar ze kunnen werken. Er zijn wel studieplekken, maar die zijn vaak overvol. Het lijkt de jongerenraad een goed idee als de gemeente helpt om extra plekken te vinden. Zelf zien zij wel wat in openstelling van scholen in de weekenden. Het liefst met aanwezigheid van begeleiders die voor veiligheid, rust en ondersteuning zorgen. 

Gemeenteraadsleden wezen op mogelijkheden als stilteruimtes in musea en het Noord Hollands Archief. De jongeren noemden de kelder onder de bibliotheek een goede plek. 

Over het aanbod van raadsleden om een motie in te dienen voor een pagina in de Kadernota met een voorstel van de jongerenraad, gekoppeld aan het benodigde budget, waren de jongeren natuurlijk enthousiast!

Democratische jongerenraad

De jongerenraad worstelt, net als politieke partijen, met een achterban die niet erg geïnteresseerd lijkt te zijn in de actieve politiek. Daarom dachten ze na over de vraag hoe ze meer jongeren bij de jongerenraad kunnen betrekken. Op basis van een analyse van de huidige en de gewenste situatie presenteerden ze een concreet plan. Ze willen  allereerst een betere communicatie tussen jongerenraad en gemeenteraad waaruit blijkt dat de jongerenraad serieus genomen wordt en daadwerkelijk invloed heeft. Daarnaast willen ze referenda organiseren om daarmee op een laagdrempelige manier de interesse van jongeren te wekken. Raadsleden wezen op het nut van sociale media om meer jongeren te bereiken, maar de jongerenraad gebruiken die al veel. Een raadslid vertelde dat jongeren nu al tijdens commissievergaderingen spreektijd kunnen krijgen en schriftelijke stukken in kunnen dienen.

Conclusie

De bijeenkomst verliep goed en in een gemoedelijke sfeer. De jongerenraad heeft haar eindpresentatie goed voorbereid en de twee thema’s helder gepresenteerd. En heeft laten zien dat ze een serieuze gesprekspartner is voor de gemeenteraad, die graag samen optrekt als het gaat om onderwerpen die jongeren aangaan. 

De gemeenteraadsleden luisterden goed en deden constructieve voorstellen. Echter het debat ontbrak. De jongeren willen serieus genomen worden. Toen zij dat naar voren brachten, gaf de wethouder aan dat het feit dat de jongerenraad nu met raadsleden aan tafel zit, betekent dat zij serieus genomen worden. Maar je verhaal mogen doen vind ik niet genoeg. Ik vond het jammer dat de raadsleden niet echt het debat aangingen met de jongeren, want dat hoort bij een goed participatieproces. Een debat is van belang voor de meningsvorming van zowel jongeren als raadsleden.

Participatieraad Haarlem