Haarlem voor iedereen, werkgroep PDW zet zich in voor een inclusieve stad

Elke bewoner van Haarlem moet op een gelijke manier kunnen meedoen in de maatschappij. Als een inwoner dat niet (geheel) zelfstandig kan, dan is het belangrijk dat er de juiste ondersteuning geboden wordt. Daarom richt de werkgroep Participatie, Diversiteit en Wonen, oftewel PDW, zich op verschillende beleidsgebieden. Hier lees je hoe we dat aanpakken.

We hebben regelmatig contact met verschillende groepen burgers en organisaties, zoals Bureau Discriminatiezaken, Vluchtelingenwerk en de Haarlemse Verbinders. Zo weten we wat er speelt onder de inwoners van Haarlem. Elke zes weken komen de leden van de werkgroep bijeen om met elkaar te spreken over de actualiteit en de voortgang van onze activiteiten. Soms praten we hierover door met beleidsmakers van de gemeente Haarlem of geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Onlangs hebben we ons beziggehouden met het veranderen van wijkraden naar wijkplatforms. De gemeente wil de wijkraden omvormen tot wijkplatforms. We hebben onze mening hierover zowel schriftelijk als in de commissie Beheer naar voren gebracht, om het participatieproces binnen het nieuwe beleid te bespreken.

Voor het komende jaar zijn de belangrijkste onderwerpen het versterken van de lokale democratie, het verbeteren van de wijken, het creëren van toegankelijke woongebieden en de nieuwe wet op inburgering. Om als werkgroep goed te kunnen functioneren, blijven we ons huidige netwerk versterken en komen we graag in contact met organisaties en bewoners om te horen hoe zij over bepaalde onderwerpen denken. Maak een afspraak met onze leden via: participatieraad@haarlem.nl of https://www.participatieraadhaarlem.nl/signaal/

Participatieraad Haarlem