Werkwijze van de raad

Waar staan we voor?

Als Participatieraad Haarlem vormen wij de brug tussen inwoners en overheid. Wij geven de gemeenteraad en het college van B&W van Haarlem onafhankelijk advies ter verbetering van het sociaal beleid. Dit doen wij betrokken en slagvaardig en op basis van deskundigheid en signalen vanuit de samenleving.

 

Wat doen we?

In februari 2014 is ons eerste jaarplan verschenen,  waarin de activiteiten van dit jaar zijn opgenomen. Ook alle terreinen waarop we verwachten dat ons advies gevraagd wordt, zijn daarin zijn opgenomen. Onze doelen hebben wij hierin zo concreet mogelijk benoemd. Jaarplan-Participatieraad-Haarlem-feb.-2014.

Voor een terugblik op 2014 kunt u hier ook ook ons verslag lezen: Jaarverslag Participatieraad 2014 definitief

In februari 2015 is ons tweede jaarplan ter perse gegaan en aangeboden aan het college. Hier treft u de digitale versie aan: Jaarplan Participatieraad 2015

Hoe functioneren wij?

De Participatieraad is in het leven geroepen door het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlem. In december 2014 is hiertoe een hernieuwde verordening vastgesteld door de raad,verordening Participatieraad Haarlem dec 2014

Jaarlijks evalueert de voorzitter met elk van de leden individueel het eigen functioneren. Als team doen wij ook een jaarlijkse interne evaluatie. De verordening droeg ons ook op om na het eerste jaar een uitgebreide externe evaluatie uit te laten voeren, welke mogelijk ook tot bijstelling van de verordening en het functioneren van de Participatieraad zou kunnen leiden.
In maart 2015 is deze evaluatie besproken op de openbare vergadering en vervolgens is het rapport aan het College verstrekt. Evaluatie Participatieraad Haarlem feb 2015Het college heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op bovengenoemde verslagen en plannen. Reactie college op evaluatie, jaarplan en jaarverslag juni 2015

 

Hoe komen we aan de adviezen?

Nou in elk geval niet zonder u. Wij zullen als advies gevraagd wordt op één van de genoemde terreinen actief contact zoeken met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de burgers die dat beleid treft.
Maar we nodigen u ook nadrukkelijk uit om contact met ons te zoeken. Dat kan ondermeer via deze website, via de e-mail en de social media. Maar dat kan ook door onze vergaderingen te bezoeken en u te melden als inspreker op een bepaald onderwerp. Wij hebben uw inbreng nodig!

Alle vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. U kunt zitting nemen op de publieke tribune, en u kunt ook inspreken op een bepaald onderwerp. U vindt alle informatie daarover op deze website evenals de vergaderdata en de verslagen van de vergaderingen. De openbare vergaderingen zijn – met uizondering van het zomerreces – altijd op de eerste dinsdagavond van de maand. Ze vinden plaats in de Fabriciuskamer van 19.30 uur – 22.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering zijn zowel de agenda als – de openbare – stukken via onze website beschikbaar.

Voor belangrijke beleidsontwikkelingen of -wijzigingen organiseren wij conferenties of bijeenkomsten om uw mening op te halen.