Wat is een Participatieraad?

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het brede sociaal culturele domein van Haarlem. Dus gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving. Kortom de onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Maar niet iedereen kan daar zelfstandig zijn weg in vinden. De één veel beter en de ander kan dat helemaal niet. De gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen in het beleid tot zijn recht komt, maar vooral degenen voor wie het moeilijk is daar de weg in te vinden hebben extra aandacht nodig. De Participatieraad is onafhankelijk en bekijkt het beleid door de ogen van de burger en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op de eerder genoemde terreinen. Wij werken op die manier als een soort waakhond.

Waar staan we voor?

Als Participatieraad Haarlem vormen wij de brug tussen inwoners en overheid. Wij geven de gemeenteraad en het college van B&W van Haarlem onafhankelijk advies ter verbetering van het sociaal beleid. Dit doen wij betrokken en slagvaardig en op basis van deskundigheid en signalen vanuit de samenleving.

Het doel van de Participatieraad
De Participatieraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de belanghebbenden;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving.

Wie zijn wij?

De Participatieraad bestaat uit 15 leden en een onafhankelijke voorzitter. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van de gemeente. De leden hebben door werk of achtergrond veel kennis en ervaring van de onderwerpen waarover wordt geadviseerd. De leden van de raad zijn een afspiegeling van de burgers van Haarlem, man-vrouw, oud-jong en geboren in Nederland of daarbuiten. Wat we gemeen hebben is dat we nu allemaal in Haarlem wonen en daar ook ons netwerk en onze contacten hebben. En dat we allemaal betrokken burgers zijn!

 

Wat doen we?

In februari 2014 is ons eerste jaarplan verschenen,  waarin de activiteiten van dit jaar zijn opgenomen. Ook alle terreinen waarop we verwachten dat ons advies gevraagd wordt, zijn daarin zijn opgenomen. Onze doelen hebben wij hierin zo concreet mogelijk benoemd. Jaarplan Participatieraad Haarlem 2014.

Voor een terugblik op 2014 kunt u hier ook ook ons verslag lezen: Jaarverslag Participatieraad 2014 definitief

In februari 2015 is ons tweede jaarplan ter perse gegaan en aangeboden aan het college. Hier treft u de digitale versie aan: Jaarplan Participatieraad 2015

Hoe functioneren wij?

De Participatieraad is in het leven geroepen door het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlem. In december 2014 is hiertoe een hernieuwde verordening vastgesteld door de raad. Verordening Participatieraad Haarlem dec 2014

Jaarlijks evalueert de voorzitter met elk van de leden individueel het eigen functioneren. Als team doen wij ook een jaarlijkse interne evaluatie. De verordening droeg ons ook op om na het eerste jaar een uitgebreide externe evaluatie uit te laten voeren, welke mogelijk ook tot bijstelling van de verordening en het functioneren van de Participatieraad zou kunnen leiden.
In maart 2015 is deze evaluatie besproken op de openbare vergadering en vervolgens is het rapport aan het College verstrekt. Evaluatie Participatieraad Haarlem feb 2015
Het college heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op bovengenoemde verslagen en plannen. Reactie college op evaluatie, jaarplan en jaarverslag juni 2015

 

Hoe komen we aan de adviezen?

Nou in elk geval niet zonder u. Wij zullen als advies gevraagd wordt op één van de genoemde terreinen actief contact zoeken met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de burgers die dat beleid treft.
Maar we nodigen u ook nadrukkelijk uit om contact met ons te zoeken. Dat kan ondermeer via deze website, via de e-mail en de social media. Maar dat kan ook door onze vergaderingen te bezoeken en u te melden als inspreker op een bepaald onderwerp. Wij hebben uw inbreng nodig!

Alle vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. U kunt zitting nemen op de publieke tribune, en u kunt ook inspreken op een bepaald onderwerp. U vindt alle informatie daarover op deze website evenals de vergaderdata en de verslagen van de vergaderingen. De openbare vergaderingen zijn – met uizondering van het zomerreces – altijd op de eerste dinsdagavond van de maand. Ze vinden plaats in de Fabriciuskamer van 19.30 uur – 22.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering zijn zowel de agenda als – de openbare – stukken via onze website beschikbaar.

Voor belangrijke beleidsontwikkelingen of -wijzigingen organiseren wij conferenties of bijeenkomsten om uw mening op te halen.

De Participatieprijs

Eén van onze activiteiten is het jaarlijks uitschrijven van een prijs voor het meest aansprekende initiatief of project in Haarlem dat werkt aan een open en tolerante samenleving en dat burgers stimuleert om daar actief deel van uit te maken.
Lees elders op onze website meer over deze Participatieprijs.