Lezing en netwerkborrel

Het Seinwezen
Kinderhuissingel 1
Haarlem

Op dinsdag 9 juni heeft de Participatieraad Haarlem zelf een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen in het Sociaal Domein. Vertegenwoordigers van organisaties, instellingen, cliëntenraden, belangenverenigingen, beleidsambtenaren en de politiek kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze lezing met aansluitend netwerkborrel. Wethouder Joyce Langenacker zal bij deze bijeenkomst namens het college aanwezig zijn.

Lezing 9 juni 2015

Lezing door Patricia Bender

Hoera! We gaan bezuinigen
Leven op eigen kracht
dinsdag 9 juni 2015
Het Seinwezen
Kinderhuissingel 1, Haarlem

De Participatieraad Haarlem hecht veel waarde aan het contact met alle partijen en betrokkenen in het Sociaal Domein van Haarlem om zo optimaal de signalen vanuit de samenleving op te vangen en in haar adviezen door te geven mee te nemen aan college, gemeenteraad en beleidsambtenaren.
Een mooie aanleiding daarvoor is deze lezing over het boek: “Hoera! We gaan bezuinigen” van Patricia Bender. Een prikkelend boek waarin op luchtige wijze de eigen kracht van de burger wordt aangesproken en besproken. “Kijk om naar je hulpbehoevende buurvrouw, help die jongen verderop in de straat met zijn huiswerk en bekommer je om die eenzame weduwnaar in de straat”. Dat is – simpel gezegd – de boodschap van Patricia Bender. Een zorgexpert die zoekt naar de eigen kracht en elk van ons aanspreekt in hoe wij als burger, vrijwilliger en/of professional daar mee om kunnen  / moeten gaan. Met haar betoog wil zij beweging geven om er voor te zorgen dat een ieder van zijn eiland afkomt en naar het “wij”-land gaat.

Een impressie van het programma 

De zaal was goed gevuld met een brede vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein in Haarlem. Er waren beleidsbepalers van de gemeente,  bestuurders, professionals en vrijwilligers (in de discussie benoemd als betaalde en onbetaalde krachten) van welzijnsorganisaties en zorginstellingen en ook de gemeenteraad was vertegenwoordigd.

Ruth Nelemaat, voorzitter van de Participatieraad, opende de middag (zie onder).

U kunt hier de daarop volgende presentatie bekijken.

De lezing bood de mogelijkheid voor uitwisseling van informatie en ervaringen én de netwerkborrel was een goed moment om wederzijds de banden verder te versterken.

Voorafgaand aan de netwerkborrel was het slotwoord voor de coördinerend wethouder sociaal domein van de gemeente Haarlem, Joyce Langenacker. Zij benoemde en complimenteerde de lef die de Participatieraad Haarlem had om deze lezing met een dergelijk thema te agenderen. Deze video geeft u de mogelijkheid naar haar woorden te luisteren.

Openingswoord Ruth Nelemaat voorzitter Participatieraad Haarlem

We hebben een boek en eigenlijk de titel van een boek genomen als reden om u weer eens te spreken. Het leek ons een goed moment om te horen: “Hoe gaat het nu eigenlijk, zo na de transitie en midden in de transformatie?”

Dat willen we graag weten, omdat we ons als Participatieraad ook hebben voorgenomen het proces zoveel mogelijk kritisch te volgen en aandacht te vragen voor waar het niet goed gaat.

Gaat het goed of gaat het alleen maar mis? Als je de media moet geloven, lijkt veel mis te gaan. Ik hoef het woord PGB maar te noemen of hier, op het Haarlems niveau Viva!Zorg en iedereen begint te zuchten en te steunen. En terecht natuurlijk. Want je zal maar afhankelijk zijn van zorg van derden en je kunt ze niet betalen of het aantal uren huishoudelijke hulp wordt zomaar gehalveerd en het vertrouwde gezicht dat daarbij hoort wordt je ontnomen.Drama’s, natuurlijk en was dit te voorkomen?

Persoonlijk denk ik van niet. Want hoe goed ook voorbereid en hoe veel tijd ook wordt genomen, er gaan altijd zaken anders dan voorspeld. Maar wat belangrijk is, is dat we de ruimte hebben en krijgen om te verbeteren.

Aan de andere kant is er ook reden tot optimisme en zie je ook dat de boodschap begrepen wordt. Ik hoor vaker vragen of er hulp nodig is.

En natuurlijk zijn daar de leuke en goede initiatieven: huisartsen die welzijn op recept voorschrijven en zo vrijwilliger welzijnscoaches naar een kwetsbare burger toesturen; er wordt gesport door jongeren en ouderen samen en scholieren bieden hun diensten aan ouderen aan op het gebied van computergebruik en techniek.

  • Is er werkelijk reden voor optimisme?
  • Kunnen we de opgewekte titel van het boek van Patricia Bender bevestigen?
  • Leren we inmiddels op eigen kracht te leven?
  • Of geldt dat alleen voor de hoogopgeleide en goed verdienende burger tussen de 30en 70 jaar?
  • En slaat daar buiten de wanhoop en de vereenzaming toe?
  • En werkt het ook in die wijken die we 10 jaar geleden Vogelaarwijken noemden, waartoen veel geld in gestopt moest worden om mensen weer met elkaar in contact te laten komen. Is daar wat van over?Mooie initiatieven, maar zijn er ook knelpunten en de vraag is of er een platform is waar men daarmee terecht kan?De Participatieraad heeft in een ongevraagd advies gepleit voor een ombudsfunctie om burgers van deze stad de mogelijkheid te geven om ondersteund te worden als men ten onder gaat in bureaucratie en onbegrepen regels. Helaas heeft het voorstel het nog niet gehaald. Maar blijkbaar is de politiek zich bewust dat het echt niet zonder kan en wordt er gewerkt aan een nieuw initiatief op dat vlak.
Openingswoord lezing Participatieraad 9 juni 2015 1

De rampen op grote schaal krijgen heus wel de aandacht in de media, maar hoe zit het met het kleine verdriet achter de dichte gordijnen en zijn dat wel de mensen die om hulp vragen als dat nodig is en zo niet hoe vinden we ze dan?

Allemaal vragen die wat mij betreft na het verhaal van Patricia Bender aan de orde komen. Wij horen het graag van u.

Ook tijdens de borrel, die wat dat betreft integraal onderdeel is van het programma. We spreken u graag en horen ook graag één-op-één uw zorgen maar ook uw ideeën!

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Lezing van Patricia Bender uitgaande van haar Boek “Hoera. We gaan bezuinigen!”
  • Gelegenheid om vragen te stellen aan Patrica en ruimte voor discussie
  • Afsluiting door Joyce Langenacker, coördinerend wethouder Sociaal domeinRond 17.30 start onze netwerkborrel. Ik wens u een prettige middag
Deelnemers

Op de lezing van Patricia Bender op 9 juni waren vertegenwoordigers aanwezig van de volgende organisaties en instellingen:

Actiepartij
Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort
BUUV
CJG Haarlem/Zandvoort
Clientenraad jeugd- en Gezinsbeschermers
Dock
Dream2Work
Eigen Kracht Centrale
Fonds Urgente Noden
Gemeente Haarlem
Haarlem Effect
Humanitas
ISP
Kontext
Nieuw Unicum
NOVA college
Ondernemingsraad Paswerk
Ons Tweede Huis
Philadelphia Zorg
Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland PMO Haarlem
RIBW-KAM
Samen met de Buurt
SEIN
SHDH
SHDH Schoterhof
SHHO
Stichting de Baan
Stichting de Linde
Stichting Samen
Stichting SIG
Tandem
Veilig Thuis
Voor een Ander Geluid
Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.
WMB Beheer
Wijkraad Kleverpark
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Wijkraad Patrimonium Wijkraad Ramplaankwartier Wijkraad Sinnevelt Wijkraad Welgelegen Zorgbelang Haarlem Zorggroep Reinalda