Conferentie: Mensen met verward gedrag. Wat en hoe?

De Participatieraad Haarlem vangt vragen en zorgen op vanuit de samenleving over de toename van bewoners met verward gedrag in onze stad. Om die reden organiseert de Participatieraad op 30 oktober van 16.00 tot 19.00 uur een conferentie ‘mensen met verward gedrag’. 

Wat gebeurt als er in uw buurt of wijk mensen zijn die verward gedrag vertonen en daarbij anderen en/of zichzelf in gevaar brengen? Hoe gaat u als bewoner of als bewonersgroep in een buurt of wijk hiermee om? Hoe voorkom je dat het escaleert en wie grijpt er in? Wie heeft hierover zeggenschap en regie? Wanneer komt de wet op de privacy in het geding? Hoe heeft de gemeente Haarlem dit tot nu toe ingeregeld? En wat gebeurt na 1 januari als er andere wet -en regelgeving is?

Er zijn veel ontwikkelingen rondom de zorg aangaande mensen met verward gedrag, zowel op landelijk als op stedelijk niveau. Het zorgt in ieder geval nog voor onduidelijkheid bij veel bewoners in Haarlem. De Participatieraad wil middels deze conferentie meer duidelijkheid, begrip en (daar waar mogelijk) meer tolerantie creëren rondom mensen met verward gedrag in uw wijk of buurt.

De conferentie bestaat uit een plenair deel dat zal worden ingeleid door psychiater Jim van Os. Er zijn verschillende kennisworkshops waar (ervarings-) deskundigen en betrokken partijen hun kennis rondom mensen met verward gedrag met u delen. Bij aanmelding kunt u aangeven welke twee workshops u wilt bijwonen. In de pauze zijn er broodjes.

Datum:30 oktober 2019
Locatie:
het Seinwezen,  Kinderhuissingel 1
Aanvang:
16:00 uur
Einde:
19:00 uur

Workshops

Workshop 1 Wat doen woningcorporaties?
Als er een organisatie is die te maken heeft met bewoners met verward gedrag, dan zijn het de woning­corporaties wel. Hoe gaan zij om met onder meer signalering en opvang? Anke Huntjens en Karin Moes van PréWonen vertellen wat zij (kunnen) doen als er situaties plaatsvinden waar er overlast en/of zorg rondom een bewoner plaatsvindt.

Workshop 2 De rol van sociale wijkteams
In Haarlem is in elke wijk een Sociaal Wijkteam actief. Jetske Kracht en Natasja Gerritsma, beiden werkzaam in een Sociaal Wijkteam informeren u over wat het Sociaal Wijkteam is en doet in de wijken. Hoe u bij hen terecht komt en welke ondersteuning zij kunnen bieden wanneer iemand in uw buurt verward gedrag vertoont.

Workshop 3 Herstelacademie – Onbegrepen gedrag begrijpelijk maken
Vaak begrijpen we elkaar niet. Maar als je uitlegt wat er in je omgaat, begrijpt de ander je vaak wel. In deze workshop geeft Marcia Kroes van de Herstelacademie vanuit haar persoonlijke verhaal uitleg over gedrag dat we vaak niet begrijpen, maar niet onbegrijpelijk is. Marcia zal ingaan op wat de Herstelacademie doet en hoe ze samenwerken met de sociaal wijkteams. Zo organiseert de Herstelacademie o.a. zelfhulpgroepen in Haarlem waar mensen met verward gedrag met elkaar op hun gemak zijn.

Workshop 4 Samen sterk zonder stigma
Mensen met een psychische aandoening lijken eng en onberekenbaar, als je de krantenkoppen moet geloven. Toch heeft rond de 42% van de mensen eens in zijn leven een psychische aandoening. Deze groep lijdt onder een vertekend beeld. Berichten in de media zijn soms lelijk, ondoordacht en stigmatiserend. Hoe zit het nu echt? Draagt u ongewild bij aan stigmatisering?
Workshop met daarin de mogelijkheid om te luisteren naar en vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen.

Workshop 5 Jim van Os en ervaringsdeskundige
In deze workshop gaat Jim van Os in gesprek met een ervaringsdeskundige over voorwaarden en mogelijk­heden in de wijken die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Workshop 6 De nieuwe wet WvGGZ
Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz, een behandelwet, kunnen ook andere interventies dan verplichte opname worden opgelegd, zoals ambulante behandeling en begeleiding. Tijdens deze workshop wordt u d.m.v. een presentatie bekend gemaakt met de Wvggz. De gemeente is nog druk bezig met de voorbereiding en staat open voor vragen, ideeën, op- en aanmerkingen.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de conferentie?
Vul het aanmeldformulier hieronder in en geef aan aan welke workshops u wilt deelnemen.
Mail het ingevulde formulier naar participatieraad@haarlem.nl.

– aanmeldformulier

– uitnodiging